RİSK YÖNETİMİ

 

Uluslararası standartlar ile uyumlu danışmanlık hizmetleri sunan A PLUS, risklerin algılanmasını, ölçümlenmesini ve doğru yönetilmesini sağlayan karar destek araçları ile üst yönetime bütünsel stratejik ve taktik karar desteği sağlamaktadır.

 

Mevzuatın gerektirdiği şeffaflığa yönelik uygulamaların yanı sıra, faaliyetlerin daha etkin yönetilebilmesi amacıyla günümüzde birçok şirket kurumsal risk yönetimi mekanizmalarını yerleştirmektedir. A PLUS, risk yönetimi ve  finansal yönetimi alanlarında, akademik çevrelerle ve iş dünyası ile işbirliği içinde, dünyada kabul görmüş finansal ve risk yönetim modellerini Türkiye şartlarına uyumlu hale getirerek, karar destek çözümleri geliştirmeyi ve risk yönetimi anlayışının Türkiye'de benimsenmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

 

Kurumsal risk yönetiminin esasları olan,  şirket hedefleri doğrultusunda uygun risk iştahının belirlenmesi, hedeflere ulaşmayı etkileyen risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, kontrollerin yerleştirilmesi,  risk unsurlarının, uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması ve bu mekanizmanın görev ve sorumlulukların tanımlanması yoluyla kurum yapısına entegre edilmesi faktörlerine bağlı olarak A PLUS, şirketlerin strateji ve hedeflerine yönelik piyasa, kredi ve operasyonel risk faktörlerinin belirlenmesi, bunların faaliyetler üzerindeki etkilerinin sürekli ve düzenli bir yapıda ölçülmesi ve raporlanması; riskleri gözeten bir kurumsal planlama sürecinden elde edilen bilgiler doğrultusunda karar mekanizmasının işletilmesi, çeşitli senaryo analizlerinin gerçekleştirilmesi; Yönetim Kurulu ve/veya CEO’ya iletilen bilgilerin risk açısından değerlendirilerek sunulması; fırsatların belirlenmesi, incelenmesi ve değerlendirilmesi yoluyla yaratılan değerin artırılması; risk yönetimine yönelik mevzuat gerekliliklerinin karşılanması konularında uygulamalarını iyileştirmektedir.

 

Ana başlıklar altında sunduğumuz hizmetler  :

 

             Risk Yönetimi Sistem Denetimi

             Kurum İçi Model Ve Sistem Geliştirme Danışmanlığı

             Risk Sistem Doğrulama Danışmanlığı

             Risk Sistemi Kurulum Danışmanlığı

             İş Süreç Ve Sistemleri Denetimi